Kiegészítő szolgáltatások

 Típusa

 Célcsoport

 Igénybevétel módja

Tanácsadás, információnyújtás sajátos nevelési igényű (fogyatékos) gyermekek ügyében

Szülők
Intézményvezetők
Fenntartók
Sajátos nevelési igényű tanulók ügyeivel foglalkozó pedagógusok-koordinátorok

előzetes időpont egyeztetés telefonon, személyesen vagy írásban

 
 
Feladataink továbbá:
 
 • a tankerületi szakértői bizottság szakmai működésének koordinációja
 • a szakértői vizsgálatoknál alkalmazott protokoll eljárások folyamatos ellenőrzése és fejlesztése
 • speciális diagnosztikai feladatok koordinálása
 • jogszabályban meghatározott esetben a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló családja részére a juttatások és kedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolások kiadása (GYES, GYED-meghosszabbítás, ápolási díj megállapításához javaslatadás a súlyos fogyatékos gyermeket nevelő család számára )
 • jogszabályban meghatározott esetben javaslattétel a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek ápoló-gondozó otthoni ellátására, a három évnél idősebb gyermekek bölcsődei ellátására, fogyatékos fiatalok lakóotthoni ellátásra.
 • sajátos nevelési igényű tanuló esetében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott közösségi szolgálat teljesítésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesítés megadása
 • sajátos nevelési igényű tanuló esetében a tankötelezettség meghosszabbításának javaslata
 • óvodai nevelés meghosszabbítására irányuló javaslat adása, attól az évtől, amelyben a gyermek a hatodik életévét betölti, sajátos nevelési igény felmerülése esetén.
 • tantárgyak, tananyagrészek minősítése és értékelése alóli felmentések szakértői véleményezése sajátos nevelési igényű tanulók esetében
 • sajátos nevelési igényű tanulók magántanulói statusba helyezése
 • magasabb összegű családi pótlék igénybe vételéhez a Bizottság orvosának igazolása értelmileg akadályozott, és súlyos  fogyatékos gyermek/tanuló esetében
 • kapcsolattartás a megye összes gyógypedagógiai intézményével, illetve a partnerintézményekkel
 
  A szakértői bizottság által végzett vizsgálat a szülő kérésére, illetve intézményi kérés esetén a szülő egyetértésével indulhat, s a vizsgálat megkezdéséhez a szülő jelenléte szükséges. A szülői együttműködés nemcsak jog, hanem kötelezettség is, amely az Alkotmánynak azokból a rendelkezéseiből adódik, amelyek alapján a szülőnek joga, hogy megválassza a gyermekének adandó nevelést, de ugyanakkor kötelezettsége is, hogy gyermekek fejlődése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. A gyermek érdekében a vizsgálaton való részvétel, fogyatékosság esetében a kijelölt intézménybe történő beíratás érdekében államigazgatási eljárás kezdeményezhető. Az államigazgatási eljárásban hozott határozat ellen a szülőnek fellebbezési joga van. A komplex – orvosi, pedagógiai, pszichológiai – vizsgálat során az értelmi képességek vizsgálata, az ezt kiegészítő képességvizsgálatok, személyiségvizsgálat, a tanulási képességek vizsgálata, a tudásszint és az iskolai teljesítmények mérése, valamint a sérülést kiváltó okok hátterének feltárását célzó orvosi vizsgálatok megállapításainak eredményeire alapozottan történik a szakértői vélemény elkészítése. A megfelelő feltételekkel rendelkező intézmények közül – a szakértői bizottság tájékoztatása alapján – a szülőnek joga van a szabad intézményválasztásra a részére átadott Intézményjegyzékből.
 
15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben szabályozottak alapján az ötödik életévüket 2004. szeptember 1-je után betöltő gyermekek esetében a kérelemhez csatolni kell az e rendelet 4. számú melléklete szerinti orvosi adatlapot, amelyet a szülő a gyermek háziorvosától szerez be. Amennyiben az orvosi adatlap nem áll rendelkezésre, a szakértői bizottság a hiány pótlását kérve értesíti a szülőt, illetve a vizsgálatkérő közoktatási intézményt, családvédelmi intézményt, hogy annak hiányában a szakértői vizsgálat nem végezhető el. A bizottság enyhe értelmi fogyatékosságot csak abban az esetben állapíthat meg, ha:
 • az orvosi adatlap, orvosi szakvélemény
 • a pedagógiai vizsgálat
 • és a pszichológiai vizsgálat egybehangzóan igazolja!
Az értelmi fogyatékosság gyanújának felmerülésekor, egyértelmű diagnózis hiányában a gyermek a lakóhely szerinti vagy választott intézménybe kerül, ahol fejlesztésben részesül. A bizottság a szakértői véleményét a gyermek, tanuló fejlődésének folyamatos figyelemmel kísérését követően alakítja ki. Ennek ideje egy tanév, és legfeljebb még egy tanévvel meghosszabbítható. Eközben a bizottság a helyszínen, az óvodai foglalkozáson, tanórán megfigyeli a gyermeket. A pedagógus a bizottság útmutatásai szerint negyedévente részletes értékelést készít a gyermek, tanuló fejlődéséről, a szülőt havonta tájékoztatja, és segítséget nyújt az otthoni neveléshez.  Továbbra is érvényben van: Ha a tanuló az általános iskola második évfolyamát sikeresen befejezte, értelmi fogyatékosság miatt kijelölt iskolába csak akkor helyezhető át, ha az értelmi fogyatékosság tényét a megelőző vizsgálatok során addig az időpontig nem sikerült egyértelműen megállapítani, illetőleg az értelmi fogyatékosság ezt követően következett be. Mindebből tehát az következik, hogy 2. osztálynál magasabb osztályfokon tanuló gyermek csak két esetben helyezhető át:
 
 1. Járt már a Bizottságnál korábban vizsgálaton, és a normalitás övezet alatti intelligencia-mutatókat diagnosztizáltunk.
 2. Betegség, baleset – organikus ok – következtében később kialakult értelmi sérülés miatt. 
Ha a tankerületi szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető, a vizsgálatának eredményeit továbbküldi a megyei szakértői bizottsághoz a sajátos nevelési igény megállapítása céljából. Javaslatával egyidejűleg köteles a szülőt tájékoztatni a vizsgálatok alapján lehetséges következményekről, a vizsgálattal és annak megállapításaival kapcsolatos jogairól.
 
Sajátos nevelési igényű tanulók kötelező felülvizsgálata 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 95. § (6) bekezdésében meghatározottak alapján minden nevelési-oktatási intézmény  minden év június 30-áig megküldi az illetékes (amelyik korábban vizsgálta) szakértői rehabilitációs bizottság részére azon gyermekek, tanulók nevét – a bizottsági szakértői vélemény számával együtt – akiknek a felülvizsgálata a következő tanévben esedékes. A beküldendő névsoron túl, kérjük az intézményeket, hogy továbbra is a „Pedagógiai vélemény kötelező felülvizsgálathoz” című nyomtatványunkkal (letölthető az intézmény honlapjáról) kezdeményezzék az esedékes felülvizsgálatokat. 
 
A sérülés típusának megfelelően többféle pedagógiai véleményt állítottunk össze a felülvizsgálatokhoz:
 
 1. Sajátos nevelési igényű –autista tanulókhoz
 2. Sajátos nevelési igényű –beszédzavaros iskolás tanulókhoz
 3. Sajátos nevelési igényű – egyéb pszichés fejlődési zavarral diagnosztizált (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, hyperkinetikus zavar, …) tanulókhoz   
 4.  Sajátos nevelési igényű – tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos )  tanulókhoz
 5. Sajátos nevelési igényű –értelmileg akadályozott ( középsúlyos értelmi fogyatékos ) tanulókhoz
 6. Sajátos nevelési igényű óvodás gyermekekhez
 7. Sajátos nevelési igényű középiskoláshoz 

Annak eldöntésében, hogy melyiket töltse ki az intézmény a kiadott szakértői véleményben leírt diagnózis segít.