Bizottságunkról

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságának feladatai két jól elkülöníthető feladatcsoportot alkotnak. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet értelmében diagnosztikai és koordinációs feladatokat lát el.
DIAGNOSZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK
 
Bizottságunk munkatársai diagnosztikus feladatokat látnak el a sajátos nevelési igény fennállásának megállapítására. A Tankerületi Szakértői Bizottságnál kezdeményezett alapvizsgálatok során felmerül a sajátos nevelési igény fennállása, az ott megvizsgált gyermekek/tanulók alapvizsgálatainak eredményeit megküldik Bizottságunkhoz. A vizsgálatok eredményeinek felhasználásával kiegészítő vizsgálatot folytatunk le, és megállapítjuk vagy kizárjuk a sajátos nevelési igény fennállását. A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv 4.§ 25. pontjában meghatározottak alapján sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 10.§ meghatározza a Tankerületi Szakértői Bizottságok, a Megyei Szakértői Bizottságok és az Országos Szakértői Bizottságok feladatait. 
A megyei szakértői bizottságok feladata 
Bizottságunknál a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók csoportján belül az értelmi fogyatékosság, az egyéb pszichés fejlődési zavar és az autizmus spektrumzavar (gyernekpszichiáter szakorvos megállapítása alapján) diagnosztizálása, és az ezzel összefüggő sajátos nevelési igény megállapítása történik.
A rendelet 10.§ ( 3) pontjában meghatározottak alapján a
• mozgásszervi fogyatékosság
• az érzékszervi (a látási, a hallási) fogyatékosság
megállapítását vagy kizárását végző szakértői bizottság feladatait az országos illetékességű Mozgásvizsgáló, Látásvizsgáló, Hallásvizsgáló Szakértői Bizottság látja el. 
 
A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságának diagnosztikai feladatai:
 
• az általános szabályok szerint indult vizsgálatok esetében a három évesnél fiatalabb gyermekek teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata
 
• a beszédfogyatékosság megállapítása vagy kizárása 
 
• abban az esetben, ha a tankerületi szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési igény valószínűsíthető, saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, valamint a rendelkezésre álló egyéb iratokat megküldi a megyei szakértői bizottság részére. Bizottságunk a tankerületi szakértői bizottság által megküldött vizsgálati dokumentáció alapján
- megállapítja vagy kizárja a sajátos nevelési igényt, megállapítja vagy kizárja a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézséget, elkészíti és kiadja a szakértői véleményt,
- kiegészítő vizsgálatot végez, megállapítja vagy kizárja a sajátos nevelési igényt, megállapítja vagy kizárja a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézséget, elkészíti és kiadja a szakértői véleményt,
 
• sajátos nevelési igényű tanuló esetében a gyermek, a tanuló vizsgálatának eredményei alapján szakértői vélemény készítése
 
-az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott közösségi szolgálat teljesítésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesítéssel kapcsolatban
- a tankötelezettség meghosszabbításának céljából, és a vizsgálatok eredményei alapján javaslatot tesz a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézséggel küzdő, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók különleges bánásmód keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére.
 
• A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében a felülvizsgálatok elvégzése
 
• Jogszabályban meghatározott esetben a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló családja részére a juttatások és kedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolások kiadása ( utiköltség, emelt összegű családi pótlék )
 
• Jogszabályban meghatározott esetben javaslattétel a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek ápoló-gondozó otthoni ellátására, a három évnél idősebb gyermekek bölcsődei ellátására, fogyatékos fiatalok lakóotthoni ellátásra.
 
Abban az esetben, ha a szakértői bizottság vizsgálata alapján a gyermeknél, a tanulónál sem a beilleszkedési, sem a tanulási, sem a magatartási nehézség, sem a sajátos nevelési igény nem állapítható meg, de eredményes óvodai neveléséhez, iskolai neveléséhez, oktatásához iskolapszichológiai, óvodapszichológiai vagy logopédiai ellátásba vétele indokolt, a szakértői bizottság a megfelelő ellátásba vételét kezdeményezi.
 
A közösségi szolgálat teljesítésével és a tankötelezettség meghosszabbításával összefüggő eljárás során a szakértői vélemény elkészítésekor - amennyiben a szakértői bizottság rendelkezésére álló vizsgálati dokumentumokból a szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges információk egyértelműen megállapíthatóak - a tanuló újabb vizsgálata mellőzhető.
 
MEGYEI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG KOORDINÁCIÓS FELADAI
 
• a megyében működő tankerületi szakértői bizottságok szakmai és operatív működésének koordinációja
 
• a megyei szintű diagnosztikai adatbázis működtetése, karbantartása
 
• a szakértői vizsgálatoknál alkalmazott protokoll eljárások folyamatos ellenőrzése és fejlesztése
 
• speciális diagnosztikai feladatok koordinálása
 
A szakértői bizottság működése folyamatosan partnerkapcsolatokban valósul meg:
▪ nevelési-oktatási intézményekkel (óvodák, alap és középfokú iskolák), fenntartókkal
▪ egészségügyi és szociális intézményekkel (pl.:Gyermekjóléti Szolgálatok, Gyámhivatal, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Egészségügyi Gyermekotthon, Gyermekneurológiai Szakrendelés, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Gondozó,…)
▪ szülőkkel, pedagógusokkal
▪ más szakszolgálatokkal, érdekképviseleti szervekkel, szakmai szervezetekkel (pl.: Nevelési Tanácsadók, logopédiai hálózat, ÉFOÉSZ, Szociális Forrásközpont,…)